In het op maandag 17 juni gepresenteerde realisatieplan LNV  ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten nogmaals op kringlooplandbouw. Vruchtbare Kringloop Achterhoek wordt genoemd in het plan als voorbeeld van een onafhankelijke groep die al werkt in lijn met de LNV visie. De Achterhoek is zelfs een van de vijf regio’s die aansluiten op de meetlat van de LNV-visie: in ons gebied ligt er veel nadruk op het sluiten van de kringloop, verbeteren bodemkwaliteit, vitaliteit platteland en regionale economie en innovaties in de agrosector. Naast VKA als voorbeeldproject, wordt ook de pilot Kunstmestvrije Achterhoek genoemd. Deelnemers aan dit project krijgen de ruimte om te experimenteren met de bemestingspraktijk wordt genoemd. Schouten schrijft in het rapport: “Juist op regionale schaal is het mogelijk de relatie met de natuurlijke omgeving en de maatschappelijke omgeving van dorpen en steden te versterken. Kringlooplandbouw wint in de praktijk vaak aan kracht als ondernemers en ketenpartners er op gebiedsniveau invulling aan geven.”

Het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuws perspectief’ is hier te downloaden.