Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+00:00

Kennisgroep Waterkwaliteit zet in op sensoren en nitraatmonitor

De kennisgroep Waterkwaliteit heeft in 2018 actief ingezet op bewust omgaan met bemesting. Toon van Kessel (Vitens) vertelt over de activiteiten die in de kennisgroep zijn ondernomen. Met het project Bodemsensoren is bijvoorbeeld gewerkt aan het inzichtelijk maken van gegevens over de bodemconditie. Dit levert belangrijke informatie op voor ondernemers over wanneer zij het beste hun perceel kunnen bemesten. In 2019 wordt een nitraatmonitor ontwikkeld, waarmee een betaalbare rekensystematiek wordt ontwikkeld om de nitraatuitspoeling per bedrijf betrouwbaar vast te stellen. Een boer maakt altijd de afweging wanneer zijn grond in goede conditie is voor bemesting. De conditie van de bodem kan per perceel verschillen, waardoor dit bemoeilijkt wordt. Toon van Kessel: “In het bodemsensorenproject zijn daarom sensoren aangekocht om een pilot mee te doen. Deze sensoren zijn bij zes deelnemers aan de kennisgroep Waterkwaliteit in de grond geplaatst. De sensoren zijn in staat om drie dingen te meten: het bodemvocht, de temperatuur van de bodem en de geleiding van meststoffen in het bodemvocht.” De sensoren zijn verdeeld over clusters met verschillende bodemtypen en gewassen. Voor de boer levert dit belangrijke informatie over wanneer hij het beste zijn mest kan uitrijden op welk cluster. Sensoren geven advies In 2019 wordt het

24 december 2018|

Vruchtbare samenwerking VKA en Zone.College

VKA is toekomstgericht. Verbonden blijven met het onderwijs vindt VKA belangrijk. De jeugd heeft de toekomst, dus betrekken we studenten van de opleiding veehouderij van het Zone.College bij de studiegroepen van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. In 2018 gebeurde dat voor het derde jaar, weet Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator bij de Kenniswerkplaats Achterhoek. “Vruchtbare Kringloop Achterhoek biedt onze studenten kennis die we via het onderwijs niet kunnen bieden. Kringlooplandbouw is actueel, nieuw en nog volop in ontwikkeling. Dat wil je je studenten meegeven”, vertelt Van den Belt. Er zijn diverse samenwerkingen tussen Vruchtbare Kringloop Achterhoek en het Zone.College. “Veehouderijstudenten draaien al drie jaar mee in de studiegroepen van VKA. Zo leren de mbo-studenten over de nieuwste ontwikkelingen binnen de melkveesector.” In 2019 zullen ook studenten meedraaien in de studiegroepen kennisgroepen over Water, Bodemkwaliteit en Melk & Klimaat. Van den Belt: “Studenten zijn heel enthousiast over hun deelname aan de kennisgroepenstudiegroepen. Ze doen veel praktijkkennis op en beseffen ook dat een boer zich altijd moet blijven ontwikkelen. Een goede les voor later.” Stage Nieuw is de stage die studenten lopen bij VKA-melkveehouders. “Dat is dit schooljaar voor het eerst. De leerling voert een bedrijfsopdracht uit die te maken heeft met de duurzame

24 december 2018|

Deelnemer Martin Bosch verkoopt ploeg

VKA-deelnemer Martin Bosch heeft dit najaar zijn ploeg verkocht. Sinds hij niet-kerende grondbewerking toepast heeft hij hier positieve ervaringen mee. Martin: “De voordelen zijn vooral merkbaar bij extreme droogte en extreme nattigheid.” Vier jaar geleden begon de ondernemer met niet-kerende grondbewerking. “Ik had erover gehoord en paste dit zelf in het verleden ook al weleens toe. Door het succes ervan gingen we steeds minder ploegen. Het ploegareaal werd op den duur zo klein dat we dit jaar besloten hebben om de ploeg helemaal weg te doen.” Het weinige ploegwerk dat nu nog nodig is, besteedt de ondernemer uit. Een niet kerende grondbewerking is positief voor het vasthouden of verhogen van het organische stofgehalte van de bodem. Daardoor kan de grond meer water en mineralen vasthouden. Extreme weersomstandigheden Volgens Bosch is het voordeel van niet-kerende grondbewerking vooral te merken bij extreme droogte en extreme nattigheid. “Als we niet-kerende grondbewerking toepassen, dan hebben we minder last van extreme weersomstandigheden. Als je ploegt, dan moet er steeds weer opnieuw aansluiting gemaakt worden tussen de bovenlaag en de onderlaag in de grond en dat maakt het kwetsbaarder. Om de groenbemester fijn te maken en in te werken gebruiken wij nu de schijveneg. In 2017 was

24 december 2018|

Eiwitgewassen op een rij

Een belangrijk onderdeel van de visie Grondgebondenheid is de voorwaarde om 65 procent eiwit van ‘eigen’ land te verkrijgen. Een manier om hier naartoe te werken, is om meer eiwitrijke gewassen te verbouwen. Door het Louis Bolk Instituut is gekeken hoe verschillende gewassen scoren op eiwitgehalte en productie. Wat betreft eiwitgehalte per kg product komt soja als beste naar voren, maar met eiwitproductie per ha scoort gras/ rode en witte klaver het beste. Met 65 procent eiwit van ‘eigen’ land komen verschillende eiwitgewassen in beeld. In eerste instantie wordt dan vaak gedacht aan die gewassen die goed scoren op eiwitgehalte per kg product, zoals soja. Met het percentage eiwit van eigen land wordt echter de opbrengst van eiwit per ha nog belangrijker. Beide parameters zijn op een rij gezet voor gras, grasklaver, erwten, veldbonen, lupine en soja. In onderstaande tabel staat de voederwaarde per kg droge stof en de eiwitopbrengst per hectare. Op basis van de voederwaardeprijs per kVEM en kDVE is de voederwaardeopbrengst in euro’s berekend. Minus de kosten geeft dit het saldo per ha op VEM/DVE basis. Gras, rode en witte klaver scoort wat betreft eiwitopbrengst en saldo heel goed. Gras, rode en witte klaver is het meest

13 december 2018|

De BedrijfsWaterWijzer helpt verliezen van stikstof en fosfaat te beperken

Afgelopen bijeenkomst van de Kennisgroep Waterkwaliteit stond de BedrijfsWaterWijzer (BWW) centraal. Wat is de BWW? Deze tool brengt het management op een melkveebedrijf in beeld, in combinatie met de uitspoeling en afspoeling van stikstof en fosfaat. Door te sturen in het management van erf en percelen kunnen verliezen van stikstof en fosfaat worden teruggedrongen. Dit heeft financiële voordelen voor de boer en is beter voor het milieu. De BWW analyseert hoe het erf en de bodem ‘scoren’ qua risico van uitspoeling en afspoeling van stikstof en fosfaat. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen conditie en management. De conditie heeft te maken met de bodemsoort en –structuur, wat moeilijk beïnvloedbaar is. Het management staat voor de invloed die de ondernemer heeft. Die invloed is in veel gevallen duidelijk aanwezig en gemakkelijker aan te passen. Door bewuste keuzes te maken kunnen risico’s tot een minimum worden beperkt. Hierdoor is er minder uitspoeling en afspoeling van stikstof en fosfaat, wat goed is voor de portemonnee van de ondernemer en voor het milieu. Percelen en erf De basis voor de BWW wordt gevormd door grondkaarten en bijbehorende sloten. Die worden ingelezen en gekoppeld aan elk individueel bedrijf. Ook worden de gegevens van de Kringloopwijzer ingelezen.

5 december 2018|

VKA-deelnemer in gesprek met minister Schouten over kringlooplandbouw

VKA-deelnemer Henry Steverink was op 5 november te gast bij het landbouwvisiedebat met minister Schouten. Het debat werd georganiseerd in Driebergen door Boerderij. Drie boeren werden uitgenodigd om een presentatie te houden voor de minister: een akkerbouwer, varkenshouder en melkveehouder. Henry Steverink gaf als melkveehouder een presentatie over mest en mineralen. Hij eindigde met de slotvraag: “Komen er bedrijfsspecifieke normen voor fosfaat en stikstof?” Tijdens een korte presentatie legde Steverink de KringloopWijzer uit en schetste hij een beeld van zijn bedrijf. Met een intensieve bedrijfsvoering (28000 kg melk/ha) probeert hij zo efficiënt mogelijk te boeren. Steverink legde uit dat kringlooplandbouw ook goed mogelijk is met een intensief bedrijf. Zo heeft hij mais/mest afspraken met boeren in de buurt en een loonwerker. Ook is hij een samenwerking met een jongveefokker aangegaan. Door de kringloop op deze manier iets breder te trekken kan hij alsnog sluitend worden gemaakt. Dat blijkt ook uit de bedrijfsresultaten van Steverink. Met een fosfaatoverschot van -22 kg en een stikstofoverschot van 122 kg presteert zijn bedrijf beter dan het landelijk gemiddelde. Visie Tijdens zijn presentatie gaf Steverink aan wat hij als ondernemer nodig denkt te hebben voor de komende jaren. Waardering van consument en burger is volgens

27 november 2018|