Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+00:00

Gezocht; vragen van VKA deelnemers waarmee studenten van Zone.college aan de slag kunnen

Afgelopen twee jaar gingen bij VKA-deelnemers studenten aan de slag met een vraag van de ondernemer. Zowel studenten als VKA-deelnemers waren na afloop tevreden over dit project Samen Leren Ondernemen (SLO). Worstelt u met vragen rondom uw bedrijfsvoering? Twijfelt u over bepaalde ontwikkelingen op uw bedrijf? Laat dan vier studenten zich buigen over deze vraag. In het traject SLO gaan groepjes van een HAS-student met drie MAS-studenten aan het werk met een vraag van een ondernemer. De vragen mogen ingewikkeld maar oplosbaar zijn. Bijvoorbeeld: hoe pas ik bieten of sorghum in op mijn bedrijf? Hoe verhoog ik de fosfaatbenutting? Wat is het effect van opstallen of juist van weiden op mijn mineralenbalans? De onderzoeksperiode is van februari tot april 2018. De studenten gaan zo’n 7-8 dagen, verdeeld over die periode, met het probleem aan de slag. VKA zoekt hiervoor ondernemers verdeeld over de verschillende studiegroepen. Heeft u een leuke, concrete vraag en mogen de studenten hiermee aan de slag? Meld u dan aan via dit formulier. VKA neemt contact op met de ondernemers die zich aanmelden.

14 januari 2019|

Kunstmestvrije Achterhoek zoekt veehouders voor afname Groene Weide Meststof

Zo veel mogelijk gebruik maken van herwonnen nutriënten om de bemestingspraktijk duurzamer te maken. Daar draait het vooral om bij het project Kunstmestvrije Achterhoek. Het doet ons deugd u mee te kunnen delen dat er een volgende belangrijke stap is gezet. De Groene Mineralen Centrale van Groot Zevert Vergisting in Beltrum is onlangs opgestart. Dit betekent dat we binnenkort van start kunnen gaan met het uitrijden van de Groene Weide Meststof bij veehouders in de Achterhoek. Zoals u weet is de Groene Weide Meststof afkomstig uit organische mest en mag deze in de Achterhoek als kunstmest worden ingezet. Dankzij deze innovatie wordt er minder gebruik gemaakt van kunstmest van buiten de Achterhoek en is de kringloop meer gesloten. Veehouders gezocht voor deelname Groot Zevert Vergisting en ForFarmers zijn er klaar voor om de pilot Kunstmestvrije Achterhoek vanaf 2019 op te schalen. In 2018 deden 10 veehouders mee, met in totaal 60 hectare grasland. Daarvan is de helft met kunstmest bewerkt en de andere helft met Groene Weide Meststof. De resultaten van deze eerste pilot waren positief, zo wijst onderzoek van Wageningen University uit: de eerste drie sneden tonen aan dat de opbrengsten van percelen bemest met de Groene Weide Meststof

11 januari 2019|

Lever de KringloopWijzer in

Net als voorgaande jaren worden dit jaar de resultaten van de KringloopWijzer tijdens de tweede studiegroep bijeenkomst besproken. Lever daarom vóór 1 februari uw KringloopWijzer aan bij uw studiegroep begeleider. Hij verzamelt de KringloopWijzers van alle deelnemers in uw groep. Deze worden vervolgens verstuurd naar experts van Wageningen UR voor een uitgebreide analyse. Dit jaar vragen we u ook de dashboardfunctie aan te zetten. De KringloopWijzer moet in de Centrale Database van ZuivelNL worden ingevuld via www.mijnkringloopwijzer.nl. Voor het maken van de overzichten en een analyse van de resultaten van alle deelnemers is een goed ingevulde KringloopWijzer nodig. In de Centrale Database komen namelijk niet automatisch alle gegevens binnen. Invullen en versturen Verstuur de gegevens op de website via het menu “Rapportage → Mail KringloopWijzer”. Vul dan het mailadres van uw studiegroep-begeleider in. Heel belangrijk is een correcte invoer van het aangekochte ruwvoer. Probeer dit zo goed mogelijk te schatten of te berekenen. Het heeft een grote invloed op de resultaten van bodem in de KringloopWijzer. Het gebruik van de KringloopWijzer als managementtool kan alleen als de invoer goed is. Om de invoer te controleren is er de mogelijkheid om signaleringen weer te geven. Dat kan via het menu “Rapportage

10 januari 2019|

De Initiatiefgroep stelt zich voor!

2019 wordt een bijzonder jaar voor VKA. De overgang vindt plaats van de huidige projectvorm naar een zelfstandig vervolg. Om deze overgang voor te bereiden is met een aantal gedreven deelnemers een Initiatiefgroep gevormd. Zij stellen zich graag aan u voor. John Koeleman, voorzitter van de Initiatiefgroep, vertelt waarom het voortbestaan van VKA voor hen zo belangrijk is. Volgens Koeleman is VKA nog lang niet klaar. “De afgelopen jaren heb ik de bijeenkomsten van de VKA als leerzaam en inspirerend ervaren. De praktische toepasbaarheid van veel adviezen hebben mijn bedrijf sterker gemaakt. De gezamenlijke resultaten en data worden gebruikt om de politiek de realiteit van het boerenbedrijf te laten zien en waar de sector toe in staat is. Onze resultaten moeten nog beter beloond worden en nieuwe dilemma's vragen om praktische handvatten, daarom is de VKA nog niet klaar en wil ik mij inzetten voor een zelfstandige VKA.” Ruimte voor nieuwe leden Nieuwe leden zijn richting de verzelfstandiging ook welkom in VKA. “Het zou mooi zijn als nieuwe en bestaande leden de VKA gaan zien als verlengstuk van hun bedrijf. Een lid gaat er wat ‘halen’, maar ook wat ‘brengen’. De VKA moet ‘werkplaats’ zijn voor het delen van kennis

24 december 2018|

Transitie en kansen pakken

Als je even googelt naar de betekenis van het woord transitie, dan betekent dat de overgang naar een onherroepelijke andere fase. En die fase gaan wij 2019 in. Zoals u weet loopt einde 2019 het project Vruchtbare kringloop Achterhoek en Liemers af. De stuurgroep en u als deelnemers hebben eind 2017 in de Radstake te Varsseveld middels een korte meningspeiling laten weten dat het project door zou moeten gaan. Daar is aan gewerkt! De stand van zaken is momenteel is dat er een groep jonge boeren en boerin bezig zijn als interim-bestuur (Initiatiefgroep) om deze transitie voor te bereiden. Uiteraard is en blijft de huidige stuurgroep de lead houden tot eind 2019, zodat het project succesvol word afgerond en het interim-bestuur een flitsende start kan maken zonder dat u daar iets van merkt. Ook als landbouw zitten wij in een transitie naar productie-gedreven landbouw naar een of andere vorm van kringlooplandbouw. En als je de nieuwe visie van minister Schouten leest, dan zijn wij als VKA al bezig met de invulling daarvan. Mest optimaal inzetten, goed bodemgebruik, weinig tot geen verliezen naar grond of oppervlaktewater, en daarbij hebt u uw carbon footprint ook nog eventjes verminderd met 20%. Cijfers die

24 december 2018|

Minder broeikasgassen, beter inkomen

Melk & Klimaat is de kennisgroep binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek waarin een groep melkveehouders zich verdiept in het produceren van klimaatvriendelijke melk. Gezamenlijk passen de deelnemers maatregelen toe op hun melkveehouderij. FrieslandCampina is een van de partners in dit project. Arnoud Smit namens FrieslandCampina: “Wetenschappelijke kennis over klimaatvriendelijke melk produceren is er, het is nu belangrijk dat melkveehouders door bijvoorbeeld de kennisgroep Melk & Klimaat ontdekken hoe maatregelen uitpakken op het erf. Wat werkt wel, wat werkt niet?” De resultaten van de kennisgroep staan weergegeven in onze nieuwe brochure. Onderwerpen die in 2018 aan bod kwamen waren bijvoorbeeld grasopbrengst verhogen, voer efficiëntie verbeteren, energiegebruik verminderen en verduurzamen van de veestapel, zodat minder jongvee nodig is. “Door aanpassingen op het bedrijf hebben de deelnemende melkveehouders al mooie resultaten gehaald”, weet groepsbegeleider Zwier van der Vegte. De afgelopen jaren is de melkproductie gestegen, maar de carbonfootprint (totale uitstoot van broeikasgassen) gedaald. Zowel het aantal uren beweiding als voerefficiëntie is toegenomen. Van der Vegte: De deelnemers werken met de kringloopaanpak enerzijds aan de klimaatopgave, maar ook aan een positief bedrijfseconomisch resultaat.” Na drie jaar Melk & Klimaat ligt er een goede basis waarmee we in 2019 verder kunnen, denkt Smit. “We willen nog

24 december 2018|