Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

Demonstratie zaaien en inwerken groenbemester maïs

Demonstratie inwerken en zaaien groenbemester maïs In samenwerking met LTO afdeling Zuid-Oost Veluwe organiseert VKA een demonstratie “Inwerken groenbemester en zaaien groenbemester maïs” Datum: 29 maart Tijd: aanvang 13.30 uur Locatie: op twee percelen in Tonden gelegen aan de Haarweg, aan de toegangsweg naar nr. 10. Presentatie: door Gerard Abbink van “Groeikracht” Zaaien Met ingang van dit jaar moet de groenbemester na maïs al vóór 1 oktober gezaaid moet zijn. Dit kan op verschillende manieren en hiervoor zijn een aantal machines te zien zoals een roterende schoffel, een gewone schoffel en een cultivator, allen met zaaiopbouw. Deze machines zult u 29 maart niet in werking zien, maar met alle drie is vorig jaar een deel van het demo-perceel ingezaaid. Beide schoffels zijn in juni toegepast tussen de maïsrijen. De cultivator is toegepast in september na de maïsoogst. Het resultaat daarvan is nu dus te zien. Enkele loonwerkers zullen hun systeem toelichten en o.a. uitleggen hoe zij de onkruidbestrijding willen doen. Inwerken Wanneer groenbemester vroeg wordt gezaaid, kan er in het voorjaar een zwaarder gewas staan. Vandaar dat er aandacht is voor het onderwerken. Tijdens de demonstratie zullen circa vijf machines aan het werk te zien zijn: een frees, cultivator, combimachine,

18 maart 2019|

Minister Schouten: “Achterhoekse melkveehouders lopen zes jaar voor”

Minister Carola Schouten  is enthousiast over hoe haar visie op kringlooplandbouw nu al door melkveehouders in de Achterhoek wordt ingevuld. Op woensdag 6 maart was zij aanwezig bij een bijeenkomst die georganiseerd was door LTO West Achterhoek en Vruchtbare Kringloop Achterhoek Liemers (VKA). De minister sprak met ondernemers over kringlooplandbouw en ook werd het zelfstandig vervolg van VKA afgetrapt met de initiatiefgroep van de bijna 400 deelnemers. Volgens Schouten lopen deze ondernemers voor op haar visie. De Achterhoek is een belangrijke regio voor de melkveehouderij in Nederland. Ondernemers in het gebied willen vooruit boeren en hun bedrijf klaarstomen voor de toekomst. Daarom omarmen zij de kringloopvisie van minister Schouten. Echter, deelnemers aan het project VKA hebben al zes jaar ervaring met kringlooplandbouw; daarmee zijn zij volgens de minister vooruit in de tijd. Schouten onthulde haar kringloopvisie in de zomer van 2018.   In gesprek met minister Schouten Op evenementenlocatie ‘de Radstake’ in het Gelderse Heelweg was minister Schouten vol lof over hoe de Achterhoekse melkveehouders richting geven aan kringlooplandbouw. De resultaten worden gemonitord en die zijn daarom volgens Schouten goud waard. Data omtrent bodembeheer en watermanagement kunnen volgens haar dienen om veranderingen in wet- en regelgeving te bewerkstelligen. “De projectresultaten

7 maart 2019|

Uitnodiging ‘De boer van morgen begint vandaag’

Bijeenkomst met o.a. minister Carola Schouten De LTO Noord afdelingen West Achterhoek, Oost Achterhoek, Achterhoek Noord en De Liemers-Montferland en de Vruchtbare Kringloop Achterhoek nodigen u uit voor de bijeenkomst met als thema ‘De boer van morgen begint vandaag’. De volgende sprekers zullen hierop hun visie geven en uw vragen beantwoorden. - Han Wiskerke, hoogleraar aan de WUR. Hij werkte mee aan ‘De staat van de boer’, het opinie-onderzoek van Trouw in 2018. Hij gaat in op ‘De staat van de kringloopboer’ - Carel de Vries, projectleider Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers: ‘De vlag uut veur de Achterhoek’ - John Koeleman, voorzitter initiatiefgroep Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers: 'VKA op eigen benen verder' - Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Datum:     woensdag 6 maart 2019 Aanvang: 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur, sluiting 16.30 uur) Locatie:    De Radstake, Twenteroute 8, 7055 BE Heelweg De bijeenkomst is voor leden van LTO Noord en voor deelnemers aan de VKA. Wanneer u deze bijeenkomst wilt bijwonen, dient u zich uiterlijk vrijdag 1 maart aan te melden via www.ltonoord.nl/bijeenkomstachterhoek. Het kan echter zijn dat het maximumaantal aanwezigen eerder is bereikt, dus meld u snel aan! Aanmelden is verplicht in verband

25 februari 2019|

Sensoren online

In het kader van het bodemsensorenproject zijn sinds 2018 bij zes deelnemers van de kennisgroep Waterkwaliteit sensoren geplaatst. Met deze sensoren wordt een pilot gedaan om de toepasbaarheid van bodemdata als ondersteuning bij het nemen van beslissingen te testen. Een overzicht van de meetresultaten is vanaf nu via de website van VKA in te zien door alle deelnemers. Projectleider Edwin Haasjes: "De data geven bijvoorbeeld inzicht in de temperatuur en het bodemvocht, wat meegenomen kan worden in het bepalen van het tijdstip van bemesting." Een boer maakt altijd de afweging wanneer zijn grond in goede conditie is voor bemesting. De conditie va n de bodem kan per perceel verschillen, waardoor dit bemoeilijkt wordt. In het bodemsensorenproject zijn daarom sensoren aangekocht om een pilot mee te doen. Deze sensoren zijn bij zes deelnemers aan de kennisgroep Waterkwaliteit in de grond geplaatst. De sensoren meten het bodemvocht, de temperatuur van de bodem en de geleiding van meststoffen in het bodemvocht. De sensoren zijn verdeeld over clusters met verschillende bodemtypen en gewassen. Dit levert belangrijke informatie voor deelnemers die hetzelfde bodemtype en gewas hebben op hun eigen perceel. Hierdoor kan bijvoorbeeld beter bepaald worden wanneer mest kan worden uitgereden. Sensoren geven advies In 2019 wordt het

7 februari 2019|

Kennismaking stuurgroep en initiatiefgroep VKA

Voor VKA is 2019 een bijzonder jaar. Het project beleeft haar laatste jaar, onder aansturing van de stuurgroep van financiers. Tegelijkertijd starten we de coöperatieve vereniging VKA op, waarbij een oprichtingsbestuur van VKA-deelnemers het voortouw neemt. Het is uiteraard belangrijk dat beide groepen goed samenwerken en dezelfde ambities hebben. Daarom maakten op maandagavond 21 januari beide groepen nader kennis met elkaar. Ambities werden gedeeld en er werden werkafspraken gemaakt. Vervolgens werd er getoost op de toekomst van VKA. Daarvoor had voorzitter Henk Jolink voor iedereen een flesje ‘Nozem Olie’ meegenomen. Dat imago past wel bij VK Achterhoek: een beetje eigenwijs en niet alleen maar serieus.

28 januari 2019|

Directeur LNV bezoekt VKA

De directeur van Agro- en Natuurkennis bij LNV Michel Berkelmans was 23 januari te gast bij VKA. Samen met twee beleidsmedewerkers bezocht hij het bedrijf van Martijn Kornegoor in Wichmond. Zij waren erg enthousiast over de doelen die VKA stelt en de resultaten die afgelopen jaren geboekt zijn. Ook zullen zij meehelpen aan de opzet van de bijeenkomst met Carola Schouten op 6 maart. Vooraf had Berkelmans de vraag neergelegd om te horen welke ervaringen ondernemers hebben bij het toepassen van onderzoek en innovatie in kringlooplandbouw. Tijdens een gesprek met John Koeleman, Corinne Pleiter, Dick Looman, Bert Sloetjes, Roel Hakvoort , Martijn Kornegoor en Carel de Vries werd hierop ingegaan. Er werden ook tal van praktische knelpunten rond wet-en regelgeving besproken, zoals de derogatie, bemestingsnormen, mestverwerking etc. Over deze punten werd open van gedachten gewisseld en er is afgesproken over en weer informatie te blijven delen. De aanpak en ambitie van VKA sluit prima aan op de nieuwe beleidsvisie van de minister. Berkelmans is erg enthousiast over ons project en de ambitie van VKA om als zelfstandige vereniging door te gaan met het werken aan kringlooplandbouw en blijft graag op de hoogte van de ontwikkelingen in de Achterhoek.

25 januari 2019|