Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

VKA voorbeeld voor kringlooplandbouw

In het op maandag 17 juni gepresenteerde realisatieplan LNV  ‘Op weg met nieuw perspectief’ focust landbouwminister Carola Schouten nogmaals op kringlooplandbouw. Vruchtbare Kringloop Achterhoek wordt genoemd in het plan als voorbeeld van een onafhankelijke groep die al werkt in lijn met de LNV visie. De Achterhoek is zelfs een van de vijf regio’s die aansluiten op de meetlat van de LNV-visie: in ons gebied ligt er veel nadruk op het sluiten van de kringloop, verbeteren bodemkwaliteit, vitaliteit platteland en regionale economie en innovaties in de agrosector. Naast VKA als voorbeeldproject, wordt ook de pilot Kunstmestvrije Achterhoek genoemd. Deelnemers aan dit project krijgen de ruimte om te experimenteren met de bemestingspraktijk wordt genoemd. Schouten schrijft in het rapport: “Juist op regionale schaal is het mogelijk de relatie met de natuurlijke omgeving en de maatschappelijke omgeving van dorpen en steden te versterken. Kringlooplandbouw wint in de praktijk vaak aan kracht als ondernemers en ketenpartners er op gebiedsniveau invulling aan geven.” Het Realisatieplan Visie LNV ‘Op weg met nieuws perspectief’ is hier te downloaden.

17 juni 2019|

Bijeenkomst erfemissie: hoe zit dat op mijn bedrijf?

Schoon oppervlakte water is van belang voor iedereen, ook voor een economisch duurzame melkveehouderij. Vanuit het Activiteitenbesluit Milieubeheer mogen melkveehouders geen perssappen of vervuild hemelwater lozen op het oppervlaktewater. Het is een uitdaging om deze eisen te vertalen naar het erf om te weten welke maatregelen de goedkeuring kunnen wegdragen van het waterschap. Weet u hoe uw erf scoort? Waar moet je opletten bij erfemissie en wat kun je eenvoudig doen om emissie te voorkomen? Kom op 25 juni 2019 om 13.15 naar bedrijf van Henk Jolink in Drempt (Rijksweg 42). Op deze middag wordt het kader geschetst van het activiteitenbesluit en neemt Sjoerd Roelofs van DLV ons mee over het erf van Henk Jolink.  Hij vertelt waar je op moet letten bij erfemissie en wat je - eenvoudig - kunt doen om emissie te voorkomen. Het programma start om 13.15 tot uiterlijk 16.00 uur. Aanwezigen kunnen een papieren erfemissiescan voor het eigen erf invullen en vragen stellen aan het waterschap. In verband met de organisatie van deze bijeenkomst vragen wij u via een mail naar achterhoek@vruchtbarekringloop.nl alvast bedankt! Graag tot ziens op dinsdag 25 juni!

17 juni 2019|

Bedrijfs- en bodemplanonderzoek geeft totaalbeeld van de percelen op je bedrijf

Sjoerd Roelofs van DLV Advies bracht onlangs een bezoek aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek-deelnemer Ton Groot Roessink. De melkveehouder laat in het kader van het project Bodemvoucher een bedrijfs- en bodemplanonderzoek uitvoeren op zijn melkveebedrijf. Lees mee wat dit onderzoek inhoudt.  Moet je problemen zoals structuurschade of waterafspoeling hebben om een bedrijfs- en bodemplanonderzoek uit te voeren? “Nee, een bedrijfsbodemplanonderzoek is juist goed om de status van je percelen en bedrijf vast te stellen. De bodemresultaten uit de KringloopWijzer stimuleert veel boeren om hun productie te optimaliseren. Dan is het belangrijk te weten hóe je dat kunt doen. Ton Groot Roessink bijvoorbeeld wil graag een totaalbeeld van zijn bedrijf om te ontdekken wat hij nog beter kan benutten.” Waar kijken jullie naar in een bedrijfs- en bodemplanonderzoek? “We beginnen aan de keukentafel waar we met de melkveehouder praten over wat speelt op zijn bedrijf en welke richting hij op wil. Hoeveel melkkoeien heeft hij, wat is de productie van zijn gras- en maisland? Hoe gaat hij om met bemesting en beregent hij wel of niet? We bekijken ook de grondmonsters. Gezamenlijk bepalen we het doel van het bedrijfs- en bodemplanonderzoek. Dat is in de meeste gevallen het verbeteren van de productie

17 juni 2019|

Reminder: Meld u aan voor Melkers van Morgen

U komt toch ook naar de demodag (ruw)voerteelt op 20 juni? Het programma van Melkers van Morgen bestaat uit interactieve workshops en velddemonstraties op proefbedrijf De Marke. Tot en met 17 juni kunt u nog aanmelden! Programma en aanmelden De thema’s die aan de orde komen in de workshops zijn dit jaar bodem, gras, mais, vanggewas, akkerbouwmatig ruwvoer en krachtvoer, GLB biodiversiteit en precisielandbouw. U kunt kiezen uit een ochtend- of middagprogramma. Een gratis lunch wordt verzorgd. Aanmelding voor Melkers van Morgen is verplicht. Meld u aan via het aanmeldformulier. Spuitlicentie Tijdens Melkers van Morgen heeft u de mogelijkheid om uw gewasbeschermingslicentie (module Teelt) te verlengen. Dit dient u aan te geven op het aanmeldformulier.

13 juni 2019|

VKA op tentoonstelling BOERENTROTS

Tijdens de tentoonstelling BOERENTROTS in museum STAAL vertellen Achterhoekse boeren hun verhaal. VKA is hier ook in beeld. De tentoonstelling werd onlangs geopend door Henk Jolink. Van april tot en met 26 oktober is de tentoonstelling te zien in het museum in Almen, waarin u meer komt te weten over Achterhoekse landbouwbedrijven. Ook worden excursies, lezingen en films van BOERENTROTS georganiseerd op iedere laatste vrijdag van de maand. Meer informatie over BOERENTROTS vindt u op https://www.museumstaal.nl/.

4 juni 2019|

Openstelling subsidie voor fysieke investeringen

Denkt u als ondernemer na over investeringen die bijdragen aan schoon water en een gezonde bodem? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de subsidieregeling voor fysieke investeringen in provincie Gelderland. Van 27 mei tot en met 8 juli kunt u een aanvraag indienen. U kunt als individuele landbouwer of als samenwerkingsverband dat bestaat uit landbouwers uit Gelderland subsidie aanvragen binnen deze regeling. De fysiek investering moet voldoen aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Hierbij kunt u denken aan investeringen die erfafspoelingen verminderen, water beter vasthouden in de sloot en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken. Investeringslijst Maximaal 40 procent van de investering kan worden gesubsidieerd. Kijk voor de investeringen waarvoor subsidie kan worden verstrekt op de investeringslijst die provincie Gelderland heeft uitgegeven. U vindt deze investeringslijst in het Openstellingsbesluit op https://www.gelderland.nl/POP3-Fysieke-investeringen-DAW-2019

28 mei 2019|