Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+00:00

Communiceren met je omgeving

Deelnemers aan VKA willen toekomstproof met hun bedrijf doorontwikkelen. En de resultaten die zij daarmee boeken, mogen gedeeld worden! Zo dienen de doelstelling van VKA en de prestaties van deelnemers een prima basis om positief contact met de samenleving te zoeken. Vanuit Vruchtbare Kringloop zijn hier middelen voor beschikbaar. Voor deelnemers die VKA willen presenteren, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst, bedrijfsbezoek, of deelname aan een publiekelijk evenement kunnen promotiemateriaal opvragen. Er zijn banners, PowerPointpresentaties, brochures en posters beschikbaar. Wilt u gebruik maken van deze middelen? Neem contact op met Ilona Baan – ibaan@projectenltonoord.nl - 0630228105.                                                                                    

13 november 2018|

Nieuw! Lees onze brochure ‘VKA en Grondgebondenheid’

Vruchtbare Kringloopdeelnemers zijn positief over de ambitie van Landbouwminister Carola Schouten om kringlooplandbouw te realiseren. Grondgebondenheid is daarvan een belangrijk onderdeel. De helft van de deelnemers uit de Achterhoek blijkt al aan de definitie van grondgebondenheid te voldoen. Dat blijkt uit een analyse van WUR-onderzoeker Gerjan Hilhorst. Meer over de prestaties uit de Achterhoek staat in de in november uitgegeven brochure ‘VKA en Grondgebondenheid: Kringlooplandbouw in de praktijk’. Naar aanleiding van de visie Grondgebondenheid organiseerde VKA dit najaar een bijeenkomst voor deelnemers. Gastspreker Koen Bolscher (voormalig lid Commissie Grondgebondenheid) legde uit hoe de Visie Grondgebondenheid ontstaan is en welke praktische gevolgen dit heeft voor de melkveehouderij. Gerjan Hilhorst, onderzoeker en analist op proefboerderij De Marke (WUR), maakte een analyse over de prestaties van Vruchtbare Kringloopdeelnemers op het gebied van grondgebondenheid. Meer informatie over de analyse van Hilhorst en de prestaties van deelnemers in de Achterhoek staat weergegeven in de nieuwe brochure die te vinden is op deze website onder ‘Resultaten’. Prestaties Achterhoek De belangrijkste conclusie van de analyse is dat meer dan de helft van de deelnemers aan VKA al voldoet aan de definitie van grondgebondenheid. Dat betekent dat 65% van het voor de veestapel benodigde eiwit afkomstig is van

13 november 2018|

Excursie – meer vers gras omzetten in melk

Om meer vers gras om te zetten in melk werkt VKA-deelnemer André de Groot volgens het concept Nieuw Nederlands Weiden. Wilt u starten met weiden in 2019, of het rendement van uw weiden of stalvoedering optimaliseren? Kom dan aanstaande vrijdag 2 november kijken of dit concept ook iets voor u is. ​ Locatie: Zutphenseweg 43, Laren. Programma: 13.00 uur Ontvangst 13.15 uur Rondgang weiden - Toelichting vers gras, bijsturing 16.00 uur Afsluiting ​Graag voor 1 november via email aanmelden. ​

29 oktober 2018|

Vruchtbare Kringloop in tv-programma Ondernemend Nederland

RTL7-programma ‘Ondernemend Nederland’ besteedt komende zondag aandacht aan het onderwerp ‘klimaatadaptie’. Hoe bereiden boeren zich voor klimaatverandering? Aan het woord komt o.a. Henk Jolink van LTO Noord over Vruchtbare Kringloop. Samen met Bertus Hesselink van HOE Duurzaam en Peter Schrijver van Heemraad Waterschap Rijn en IJssel legt hij uit hoe boeren samen met de waterschappen werken aan voldoende en schoon water en een goede bodem. Het programma geeft uitleg over de duurzame aanpak vanuit de landbouw voor de wateropgaven via het programma Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Kijk komende zondag 21 oktober om 09.55 uur naar Ondernemend Nederland (RTL7).  

18 oktober 2018|

Derde ronde studiegroepen gestart!

De derde ronde studiegroepen zijn gestart met het thema Ammoniak. Daar hebben we nog een grote opgave liggen. Voor alle VKA deelnemers is ammoniakcheck gemaakt van de KringloopWijzers. Veel leerplezier toegewenst in deze studiegroep ronde!

11 oktober 2018|

Enquête KringloopWijzer

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Hier maken we in VKA ook gebruik van. Het projectteam achter de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Hiervoor kunnen melkveehouders en bedrijfsadviseurs online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de tool voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer. De enquête is in te vullen via MijnKringloopWijzer

1 oktober 2018|