Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
Nieuwsarchief2018-02-27T17:29:57+02:00

Excursie druppelrirrigatie en mestindamping

Hoe kan druppelirrigatie en mineralencontraat bijdragen aan een effectievere groei van mais? Deze vraag stond centraal bij een excursie van de kennisgroep Waterkwaliteit op het groenteteeltbedrijf van Gert Smits in De Heurne. Hier wordt gewerkt met druppelirrigatie. Ook staat op dit bedrijf een proefopstelling van een mestdampinstallatie waarmee mineralenconcentraat verkregen kan worden. Op het bedrijf van Smits wordt in de aspergeteelt en in de aardbeien druppelirrigatie toegepast. Daarnaast staat er een proefopstelling van een mestindampinstallatie van de firma Strocon uit Aalten. Voor de kennisgroep een kans om te kijken welke voordelen dit kan hebben voor gewasteelt. Mineralenconcentraat als meststof? Mineralenconcentraat is een eindproduct dat ontstaat bij de verwerking van dierlijke mest met een mestindampinstallatie. Voordat het als mineralenconcentraat naar de vacuümverdamper gaat, moet de mest eerst gescheiden worden,. Dit gebeurt door een tapse wormpomp. Hierbij blijft ca. 95% van de fosfaat in de dikke fractie. De dunne fractie wordt vervolgens via microfiltratie en omgekeerde osmose bewerkt tot mineralenconcentraat. Het restproduct is water dat na goedkeuring geloost kan worden op het oppervlaktewater. Het kan ook gebruikt worden als beregeningswater. Het mineralenconcentraat gaat vervolgens naar de vacuümverdamper. Hier wordt de concentratie verder verhoogd. De vervolgvraag is in hoeverre dit concentraat toepasbaar is

8 augustus 2019|

Bokashi toepassen als bodemverbeteraar

In de Achterhoek wordt op dit moment op een aantal locaties bokashi gemaakt. Als input materiaal wordt hierbij bermgras, blad en slootmaaisel gebruikt. Het nog verse eindproduct wordt na 8 tot 10 weken uitgereden op het land en fungeert als bodemverbeteraar. Het stimuleert bacterieleven om zich te ontwikkelen en activeert onder andere het grotere bodemleven zoals de pendelworm. Heeft u belangstelling voor het ontvangen van bokashi? Dan kunt u dat doorgeven. Bokashi is het japanse woord voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal'. Bokashi is een mooie manier om organische reststromen om te zetten in een rijke bodemverbeteraar. Het sleutelwoord bij dit proces is: FERMENTATIE. Door BB Bodem (Effectieve micro-organismen) en Oergesteentegranulaat toe te voegen aan het organisch materiaal en het vervolgens anaeroob (zonder zuurstof) 8-10 weken te laten fermenteren, creëer je het waardevolle product bokashi. Bokashi en VKA In de nabije toekomst zal meer bokashi worden gemaakt in de VKA-regio’s. Daarom zouden we graag inzichtelijk hebben wie er belangstelling heeft dit product te ontvangen. U kunt uw belangstelling doorgeven via onderstaande contactgegevens. De ontvangst kost de boer in kwestie niets. Alleen het uitrijden van het materiaal zijn kosten die u als boer betaalt. De bokashi-hoop wordt dan op het bedrijf van

8 augustus 2019|

Enquête KringloopWijzer over 2018

Jaarlijks wordt door alle melkveehouders en/of bedrijfsadviseurs de KringloopWijzer ingevuld. De KringloopWijzer brengt de bedrijfsspecifieke mineralenkringlopen (o.a. fosfaat, ammoniak en broeikasgassen) in beeld op het melkveebedrijf. De uitkomsten van de KringloopWijzer kunnen gebruikt worden om beter te sturen op de benutting van mineralen. Het projectteam van de KringloopWijzer wil graag meer inzicht in het huidige gebruik van de KringloopWijzer. Melkveehouders en bedrijfsadviseurs kunnen online een vragenlijst invullen. De vragenlijst gaat over het gebruik van de KringloopWijzer in de dagelijkse praktijk en welke mogelijkheden of wensen er zijn met betrekking tot de KringloopWijzer voor de toekomst. De resultaten van de enquête worden anoniem verwerkt en worden gebruikt ten behoeve van het doorontwikkelen en gebruiksvriendelijker maken van de KringloopWijzer. De enquête is in te vullen via: https://mijnkringloopwijzer.nl/enquete-kringloopwijzer/

8 augustus 2019|

Uitnodiging informatieavond Coöperatie De Marke

Proefboerderij De Marke in boerenhanden Proefboerderij De Marke is hét innovatiecentrum voor melkveehouders op zandgrond. De achterliggende 30 jaar is hier een enorme kennis opgebouwd rond actuele thema’s voor kringlooplandbouw. VKA is hier nauw aan verbonden. De Marke staat voor een gezonde toekomst van de melkveehouderij. Nu er door diverse partijen kaders worden aangegeven waarbinnen de melkveehouderij mag opereren, is het belangrijk dat de sector zelf initiatieven neemt. Daarnaast heeft de Achterhoek een regiodeal en is het door LNV aangewezen als pilot-gebied. Dit biedt grote kansen, met als voorwaarde dat we samen zelf in actie komen. De Marke wordt coöperatie Die actie, die beweging wil De Marke faciliteren. Daarvoor is het nodig dat De Marke in handen komt van de boeren en het bedrijfsleven zelf. Hiervoor wordt dit onmisbare onderzoeksinstituut omgevormd tot coöperatie. Een innovatiecentrum vóór boeren, gestuurd dóór boeren. Certificaten De Marke wil met een bedrag van 2 miljoen euro aan de slag voor praktijkgericht onderzoek. Geïnteresseerden kunnen lid worden door eenmalig een certificaat op naam te kopen van minimaal € 5.000,-. U wordt hiermee mede-eigenaar van Coöperatie De Marke u.a. De leden bepalen samen de onderzoeksonderwerpen en de verdere ontwikkeling van het bedrijf. Er wordt gerekend op een

8 augustus 2019|

Maisteelt met behoud van bodemkwaliteit

In hoeverre is bodemkwaliteit bepalend voor de grondbewerking die nodig is voor een geslaagde maisteelt? Deze vraag staat centraal in een project dat het Louis Bolk Instituut in samenwerking met loonwerkbedrijf Meiland Azewijn en Waterschap Rijn en IJssel is opgestart en dat mede tot stand is gekomen door provincie Gelderland. Verschillende grondbewerkingen in maispercelen worden in dit project getest. In het onderzoek worden dit seizoen en komend seizoen proeven aangelegd bij zes maistelers in de omgeving van Azewijn. Ploegen wordt vergeleken met een Strip-till bemester en met een woeler met zaaimachine (Hunter). Deze drie behandelingen worden uitgevoerd op elk van de zes percelen, variërend van scheurgrond tot oud bouwland. Meten Op 11 juli is met de deelnemers een rondgang gemaakt op deze percelen en is de opkomst en de toestand van de gewassen besproken. In de eerste helft van dit groeiseizoen zijn nog geen grote verschillen tussen de behandelingen waargenomen (zie foto voor een indruk: links ploegen en rechts niet kerend). In het najaar worden maisopbrengsten en bodemkwaliteit gemeten en zullen de eerste resultaten beschikbaar worden gemaakt. Meer informatie: Joachim Deru van het Louis Bolk Instituut: j.deru@louisbolk.nl

30 juli 2019|

Meer slootmaaisel beschikbaar voor bodemverbetering

Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf dit jaar meer slootmaaisel gratis ter beschikking aan grondeigenaren om hiermee de bodemvruchtbaarheid van percelen te kunnen verbeteren. Dit aanbod is mogelijk geworden door het nieuwe maaibeleid van het Waterschap en de aangepaste landelijke regelgeving. Met goede keuzes in landgebruik, bemesting en bodembewerking valt veel te winnen voor een vruchtbare bodem. In de praktijk zien we echter ook percelen die frequent als bouwland in gebruik zijn. Daardoor komt het gehalte organische stof onder druk te staan en ook de andere onderdelen die nodig zijn voor een gezonde bodem. Aanvoer van extra organisch materiaal op deze bouwlandpercelen is dan een welkome aanvulling. Dat kan door een deel van de oogst op de bodem te laten liggen, zoals CCM of MKS bij de maisteelt, door ruige stalmest of compost aan te voeren of nu ook door slootmaaisel in te zetten. Verandering beleid Tot voor kort was het binnen de landelijke wetgeving alleen mogelijk om maaisel binnen maximaal 1 km van de plaats waar het vandaan kwam toe te passen in de landbouw. Dat is nu verruimd naar maximaal 5 km. Daarnaast heeft Waterschap Rijn en IJssel het maaibeleid aangepast. Op plekken waar dit kan, laat het

29 juli 2019|