LTO Noord, Waterschap Rijn en IJssel, ForFarmers, Vitens, FrieslandCampina en Rabobank werken samen in het project. Elke organisatie neemt vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid deel aan Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Het project wordt financieel ondersteund door Provincie Gelderland en LTO Noord Fondsen.

Samen willen de projectpartners Achterhoek en Liemers positioneren als duurzame regio die voorop loopt op gebied van kringlooplandbouw en duurzaam water- en bodembeheer. Elke partner vanuit een eigen invalshoek.

  • LTO Noord vertegenwoordigt de agrarische sector en ondersteunt haar ondernemers in het optimaliseren van bedrijfsvoeringen.
  • Waterschap Rijn en IJssel heeft in het kader van het Kader Richtlijn Water een taak in waterberging en waterkwaliteit. Het waterschap werkt met agrariërs samen om het waterbergend vermogen van de bodem te vergroten. Hoe groter dit is, hoe minder uitspoeling en afspoeling van mineralen en hoe minder het watersysteem wordt belast bij hevige neerslag.
  • ForFarmers is als voerleverancier een belangrijke adviseur voor veehouders. Het veevoer is een van de factoren in de mineralenbalans. Verandering van de samenstelling van het voer kan de mineralenefficiency vergroten.
  • Vitens is als waterbedrijf dagelijks op zoek naar verbeteringen voor de klant, het milieu en de maatschappij. Hierin past ook de samenwerking met agrarische ondernemers om te zorgen voor een goede en gezonde bodem voor zowel de agrarische ondernemer als voor de drinkwatergebruiker.
  • Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek participeert in het project omdat de ambitie en aanpak uitstekend passen in de strategie van de Rabobank. Zij wil namelijk de primaire landbouw actief ondersteunen in vernieuwende ontwikkelingen.
  • FrieslandCampina draagt financieel bij, is mede-initiatiefnemer van de studiegroep Melk & Klimaat en heeft zitting in de stuurgroep.

In 2019 vindt de overgang plaats van de huidige projectvorm naar een zelfstandig vervolg. Om deze overgang voor te bereiden is met een aantal gedreven deelnemers een Initiatiefgroep gevormd.

Lees Meer >

Het projectteam is verantwoordelijk voor de voortgang van het project.

Lees Meer >

De Agrarische Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en bestaat uit betrokken LTO Noord afdelingbestuurders:

Lees Meer >

Alle betrokken partijen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep.

Lees Meer >