Project omschrijving

Wanneer is het beste moment? Het tijdstip van bemesten, het maaien van de eerste snede, het moment van onderzaaien, wel of niet beregenen en wanneer dan… melkveehouders moeten het hele jaar door belangrijke beslissingen nemen. En iedere keer is de vraag: wanneer is het beste moment? Ontdek tijdens Melkers van Morgen op donderdag 20 juni in Hengelo hoe sensoren en modellen daarbij kunnen ondersteunen. 

Op Proefboerderij De Marke in Hengelo zijn meerdere typen sensoren actief. Welke soorten sensoren en modellen zijn er en wat kun je hier mee als melkveehouder. Deze en andere prangende vragen worden beantwoord tijdens de workshop op donderdag 20 juni van Melkers van Morgen. We nemen u mee in de nieuwste ontwikkelingen van de technieken en u kunt voorbeelden zien van de sensoren en daaruit vrijgekomen data.

Wat is er beschikbaar in de melkveehouderij?

Sensoren in de melkveehouderij meten de actuele stand van zaken in bijvoorbeeld de melkveestal of bodem. De vastgelegde data kan ingevoegd worden in diverse modellen waaruit een advies rolt. Zo kun je bijvoorbeeld de bodemtemperatuur- en vocht met een sensor meten waardoor je een advies krijgt over wel of niet beregenen. De meeste sensorinstallaties zijn eenvoudig uit te breiden met metingen naar bijvoorbeeld pH en elektrische conductiviteit. Systemen kunnen in de grond verwerkt zijn, maar er zijn ook systemen waarbij een deel boven de grond staat. In tegenstelling tot alleen het meten van huidige gegevens zijn modellen ontwikkeld om een voorspelling te doen. Bijvoorbeeld over beregening en opbrengst van gras en mais.

Wat kunt u ermee? 

Heel concreet helpt een model met het nemen van een beslissing. Op basis van de data en een model kan het beste manier bepalen. Door bijvoorbeeld de data van de sensoren te gebruiken, en te combineren met de gegevens van de bodem, het gewas wat op het land staat en met meteorologische data kan er gericht een voorspelling gedaan worden met een beregeningsmodel.

Hieronder een schematische weergave van hoe het SWAP-model werkt. In deze weergave wordt alle input van water (neerslag en grondwaterstromen), de output van water (afstroming, infiltratie, evaporatie en transpiratie) en de invloed van de bodem afgebeeld. De grondwaterstroming is erg afhankelijk van de ondergrond en bovendien is het bodemtype en grondwaterstand van belang om capillaire werking van de grond in kaart te brengen als mogelijk toevoerkanaal van water voor het gewas.

De temperatuur van de bodem speelt een rol in het nitrificatieproces. In hoeverre de 1e bemesting van het jaar efficiënt wordt gebruik door het gewas hangt samen met de bodemtemperatuur. Onderzoeken zijn nog niet eenduidig genoeg om hier een duidelijk stelling in te kunnen nemen.

Naast de temperatuur kan het gemeten vochtgehalte ook een indicatie zijn of de bodem al dan niet geschikt is om te berijden. Dus als er ruimte is om later het land op te gaan, raadpleeg dan de sensoren voor een inkijk. Er wordt gewerkt aan een model die op basis van vochtgehalte en bodemtype een advies geeft over de berijdbaarheid en mogelijke nadelige gevolgen van het (te) zwaar belasten van een vochtige bodem.

Kortom, er is veel in ontwikkeling en er zijn al mogelijkheden. Waar ziet u toekomst in? Wat is belangrijk om mee te nemen in de verdere ontwikkeling van innovatieve systemen?

Aanmelden 
Komt u ook naar Melkers van Morgen op 20 juni? Meld u aan via www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl/melkersvanmorgen. Tijdens deze dag kunt u ook uw spuitlicentie (module Teelt) verlengen.