Projecten

Projecten en kennisgroepenOm samen nieuwe kennis op te doen, te delen en van elkaar te leren,
ontwikkelt en participeert de VKA samen met leden en partners in projecten en kennisgroepen.

Projecten

Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Het project ‘Samen leren voor Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek’ verbreedt en verdiept de kennis van melkveehouders en akkerbouwers in Oost-Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Het project kent vier afzonderlijke trajecten: een basiscursus, een verdiepende cursus met een natuurinclusief bedrijfsplan en één op één-coaching, een lerend praktijknetwerk waarin boeren leren van boeren én een traject over verbinden en verdienen met de omgeving.

LEES MEER »
Projecten

Pilot samenwerking Akkerbouw en Veehouderij

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? Het ministerie van LNV wil verkennen op welke wijze een verbinding van akkerbouw en veehouderij op een lokale of regionale schaal kan bijdragen aan het halen van de doelen bij een overgang naar kringlooplandbouw. Hiervoor zijn zes pilots in vijf experimenteergebieden opgezet. Agro-innovatiecentrum De Marke, vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en Wageningen Livestock Research zijn samen verantwoordelijk voor de pilot in de Achterhoek.

LEES MEER »
Projecten

Markemodel: ontwerp regionaal netwerksturingsmodel

Markemodel is een (GLB-)pilot die gaat over het ontwikkelen van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor toekomstbestendige landbouw gebaseerd op waardering en beloning en is ontstaan vanuit de wens van VKA-leden. Vijf VKA-leden zitten in de boerenklankbordgroep. Een vervolg via fase 2 is vanaf het najaar 2022 in gang gezet. Hier wordt het sturingsmodel met een groot aantal VKA- en VALA-boerenleden uitgetest in de praktijk in gebieden rond ’t Klooster en Winterswijk.

LEES MEER »
Projecten

Chemievrij werken, alternatieven voor glyfosaat

VKA wil graag dat een verantwoord gebruik van glyfosaat mogelijk blijft en zoekt naar mogelijke alternatieven. VKA werkte in 2022 samen met partners Groeikracht en Eurofins aan praktijkproeven waarin onder andere gekeken wordt naar de relatie tussen chemievrij onderwerken van het vanggewas en de resultaten van onkruiddruk en N-levering in het volggewas mais. Deze activiteiten worden in 2023 vooralsnog niet doorgezet in deze vorm.

LEES MEER »
Projecten

KLIMEA Klimaatadaptatie Melkveehouderij in de Achterhoek

Aan dit vierjarige project van Wageningen Livestock Research, dat startte in 2021, is VKA één van de partners die deelneemt en bijdraagt. Het onderzoeksproject heeft als doel het ontwikkelen, delen en demonstreren van kennis en innovaties die nodig zijn voor het klimaatbestendig maken van melkveebedrijven in de Achterhoek. Zes VKA-leden doen mee.

LEES MEER »
Projecten

KPI K – toetsen van de prestatie indicatoren Kringlooplandbouw

BoerenVerstand, het Louis Bolk Instituut en Wageningen University & Research (WUR) werken de Kritische prestatie indicatoren (KPI’s) voor kringlooplandbouw uit. Deze indicatoren en streefwaarden zijn bedoeld om kringlooplandbouw meetbaar te maken. Eind 2021 zijn door de VKA, VALA, Agro-innovatiecentrum De Marke deze KPI’s bestudeerd en besproken met melkveehouders. Vanaf begin 2023 worden deze ook in de Achterhoekse praktijk getest waarbij samen wordt opgetrokken met het project Markemodel.

LEES MEER »
Projecten

Home Made Eiwit

Het aandeel van Eiwit van Eigen land is een duurzaamheidsindicator voor de melkveehouderij. Wageningen Livestock Research werkt hier in Oost-Nederland aan met het project Home Made Eiwit. Twee VKA-leden doen hieraan mee.

LEES MEER »
Projecten

Samenwerken aan natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek (2021-2022)

Zeventig agrariërs hebben in 2021 en 2022 kennis gemaakt met natuurinclusieve landbouw en zetten hierin concrete stappen in de vorm van maatregelen op het bedrijf.
In 2023 en 2024 zijn nieuwe kansen om als agrariër een natuurinclusieve bedrijfsvoering toe te passen. Het VKA project ‘NIL leermodules in de Achterhoek’ wordt mogelijk gemaakt via het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland waarvan de VKA partner is. Aanmelden kan vanaf april 2023.

LEES MEER »