Nieuws

Nieuws

Achterhoekse bodemkwaliteit is goed op orde, beschikbare fosfaat daalt

Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn tot dit moment goed op orde. De bodem in de Achterhoek is dus voor een heel groot deel goed. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatiespecifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’.

LEES MEER »
Nieuws

Analyse VKA-KringloopWijzers: ammoniak en broeikasgassen

In dit artikel bespreken we de KringloopWijzer-resultaten van VKA-leden voor ammoniak- en broeikasgasemissies. In de komende VKA-themabijeenkomsten is ook aandacht voor dit onderwerp. Welke ontwikkelingen zien we de afgelopen jaren en aan welke knoppen kunnen melkveehouders draaien?

LEES MEER »
Nieuws

Aanleg ondergrondse druppelirrigatie voor proefveld met vijf gras- en graskruidenmengsels

Klimaatverandering heeft vooral voor de zandgronden consequenties voor de gewasteelt. Juist op deze gronden hebben de gewassen behoefte aan neerslag en beregening, want het vochthoudend vermogen is beperkt en de capillaire opstijging van water vanuit diepere bodemlagen is minimaal. In het vierjarige PPS project ‘op weg naar een klimaatbestendige melkveehouderij in de Achterhoek’ (KLIMEA) wordt onderzocht hoe de melkveehouderij op de zandgrond in de Achterhoek zich kan aanpassen aan de klimaatverandering.

LEES MEER »
Nieuws

Gezamenlijke reactie VKA, De Marke en Groeikracht BV op nitraatplan

Koppel het gebruik van dierlijke mest aan de generieke fosfaatgebruiksnormen voor álle landbouwgronden en creëer zo een gemakkelijk te handhaven en goed te verantwoorden beleid. Dit is de kern van de gezamenlijke zienswijze van de VKA, agro-innovatiecentrum De Marke en Groeikracht op het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

LEES MEER »