Melk & Klimaat is de kennisgroep binnen Vruchtbare Kringloop Achterhoek waarin een groep melkveehouders zich verdiept in het produceren van klimaatvriendelijke melk. Gezamenlijk passen de deelnemers maatregelen toe op hun melkveehouderij. FrieslandCampina is een van de partners in dit project. Arnoud Smit namens FrieslandCampina: “Wetenschappelijke kennis over klimaatvriendelijke melk produceren is er, het is nu belangrijk dat melkveehouders door bijvoorbeeld de kennisgroep Melk & Klimaat ontdekken hoe maatregelen uitpakken op het erf. Wat werkt wel, wat werkt niet?” De resultaten van de kennisgroep staan weergegeven in onze nieuwe brochure.

Onderwerpen die in 2018 aan bod kwamen waren bijvoorbeeld grasopbrengst verhogen, voer efficiëntie verbeteren, energiegebruik verminderen en verduurzamen van de veestapel, zodat minder jongvee nodig is. “Door aanpassingen op het bedrijf hebben de deelnemende melkveehouders al mooie resultaten gehaald”, weet groepsbegeleider Zwier van der Vegte. De afgelopen jaren is de melkproductie gestegen, maar de carbonfootprint (totale uitstoot van broeikasgassen) gedaald. Zowel het aantal uren beweiding als voerefficiëntie is toegenomen. Van der Vegte: De deelnemers werken met de kringloopaanpak enerzijds aan de klimaatopgave, maar ook aan een positief bedrijfseconomisch resultaat.”

Na drie jaar Melk & Klimaat ligt er een goede basis waarmee we in 2019 verder kunnen, denkt Smit. “We willen nog meer boeren kennis laten maken met maatregelen om hun Carbon-footprint te verlagen. Passend bij zijn eigen bedrijfsvoering zal de boer steeds klimaatvriendelijker melk kunnen produceren.”

De resultaten van de kennisgroep staan beschreven in de nieuwe brochure Hoe maak ik  mijn bedrijf klimaatvriendelijk?