Studiegroep 9 van VKA is op 17 juli met deelnemers uit Drempt, Hummelo en Laag-Keppel op zomeravond-excursie geweest. Percelen met verschillende teelten zijn bekeken en besproken. Hier leest u het verslag van de studiegroep.

Als eerste werd in Toldijk een perceel met derdejaars luzerne bekeken. Het viel op dat het perceel wat rijsporen had en vergrasde. Er was in 2019 al 10 ton droge stof geoogst. Als groep vroegen wij ons af of de voederwaarde van luzerne wel goed beoordeeld wordt in de analyses, gezien de ervaring van meerdere deelnemers positiever was dan wat je aan de hand van de analyse kon verwachten.

Akkerranden
Groep 9 is ook fanatiek bezig geweest met akkerranden, dus mocht een bezoek aan een akkerrand niet ontbreken. Meerdere deelnemers wilden graag wat terugdoen voor de omgeving en de bijen en hadden een randje gezaaid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondbewerking
In Drempt werden meerdere percelen mais beoordeeld met diverse grondbewerkingen. Zowel conventionele ploeg, ecoploeg als no-till werden bekeken. No-till is niet-kerende grondbewerking, dus de mais wordt met minimale bewerking in de stoppel van de groenbemester gezaaid. De verschillen tussen conventioneel en ecoploeg waren minimaal, ook kostentechnisch. Het perceel no-till viel wat tegen ten opzichte van het referentieperceel. Helaas waren ze ook niet gelijk gezaaid, wat de beoordeling lastiger maakte. Volgens de deelnemer heeft het no-till perceel het referentieperceel nu ingehaald. Wij wachten graag de opbrengstcijfers af.  Op het perceel was duidelijk te zien dat de gewasresten de bodem grotendeels bedekken.

Veldbonen
Als laatste excursiepunt hebben wij een perceel veldbonen bekeken. Op moment van bezoeken was het perceel 1x beregent en 2x gespoten. Door het beregenen was de ziektedruk weer iets toegenomen en zaten er ook wat chocoladevlekken op de plant en boon. De stand en het tal van het gewas was goed. De avond is afgesloten bij Uitspanning “De Peppel” met een discussie onder leiding van Hans Dirksen en een borrel.