De kennisgroep Waterkwaliteit heeft in 2018 actief ingezet op bewust omgaan met bemesting. Toon van Kessel (Vitens) vertelt over de activiteiten die in de kennisgroep zijn ondernomen. Met het project Bodemsensoren is bijvoorbeeld gewerkt aan het inzichtelijk maken van gegevens over de bodemconditie. Dit levert belangrijke informatie op voor ondernemers over wanneer zij het beste hun perceel kunnen bemesten. In 2019 wordt een nitraatmonitor ontwikkeld, waarmee een betaalbare rekensystematiek wordt ontwikkeld om de nitraatuitspoeling per bedrijf betrouwbaar vast te stellen.

Een boer maakt altijd de afweging wanneer zijn grond in goede conditie is voor bemesting. De conditie van de bodem kan per perceel verschillen, waardoor dit bemoeilijkt wordt. Toon van Kessel: “In het bodemsensorenproject zijn daarom sensoren aangekocht om een pilot mee te doen. Deze sensoren zijn bij zes deelnemers aan de kennisgroep Waterkwaliteit in de grond geplaatst. De sensoren zijn in staat om drie dingen te meten: het bodemvocht, de temperatuur van de bodem en de geleiding van meststoffen in het bodemvocht.” De sensoren zijn verdeeld over clusters met verschillende bodemtypen en gewassen. Voor de boer levert dit belangrijke informatie over wanneer hij het beste zijn mest kan uitrijden op welk cluster.

Sensoren geven advies
In 2019 wordt het project volgens van Kessel verder ontwikkeld. “Zo worden alle grafieken voor de gemeten clusters in januari op de website van VKA gezet. Hierbij geven we aan alle VKA-deelnemers advies over hoe het beste naar de meetresultaten kan worden gehandeld qua bemesting. Dit wordt eerst in de studiegroepen opgepakt, zodat deelnemers leren over hoe zij met de gegevens om kunnen gaan.” Daarnaast worden komend jaar adviezen ontwikkeld naar aanleiding van de informatie die de sensoren leveren in combinatie met cijfers van het KNMI en de Bilt. Door deze data met elkaar te combineren, kan ook informatie over neerslagoverschotten of –tekorten worden meegenomen in het meetmodel.

Nitraatmonitor
Nieuw in 2019 is de ontwikkeling van een nitraatmonitor. Het doel hiervan is om een systeem te ontwikkelen dat per bedrijf kan aangeven of er voldaan wordt aan de nitraatnorm van 50 mg/l. Van Kessel: “Door het Landelijk Meetnet Mest & Mineralen (LMM) wordt dit al berekend, maar de kosten hiervan zijn erg hoog. In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een rekensystematiek die veel goedkoper wordt, zodat het toegankelijker wordt voor ondernemers. De resultaten van deze meting leveren het bewijs of een veehouder al dan niet aan de nitraatnorm voldoet.” Ter financiering is het project ingediend bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De eerste metingen zijn al ingezet bij 50 percelen van deelnemers aan de kennisgroep.