Nieuwsarchief

//Nieuwsarchief
­

Docenten enthousiast om KringloopWijzer toe te passen in onderwijs

Op donderdag 12 oktober maakten 18 docenten uit de sectie veehouderij en loonwerk kennis met de KringloopWijzer. Tijdens een kennisdag op AOC Oost gaven Johan Temmink en Maarten Hiddink,  die namens ForFarmers betrokken zijn in Vruchtbare Kringloopprojecten, uitleg over het toepassen van de KringloopWijzer en werden diverse casussen geanalyseerd en besproken. ‘Het doel van deze dag was onder meer om de docenten vaktechnisch bij te scholen en de KringloopWijzer op een goede manier in te bedden in het nieuwe lesprogramma’, vertelt Alfons van den Belt, ondernemerscoördinator bij Kenniswerkplaats Achterhoek en organisator van deze dag.

‘De mate waarin docenten bekend zijn met de KringloopWijzer is verschillend. Een voedingsdocent bijvoorbeeld weet veel over het gewas, maar weinig over de bodem. Een van de inzichten die docenten opdeden is dat de KringloopWijzer bedoeld is als managementtool om een goede analyse te doen van de huidige bedrijfssituatie en niet werkt als simulatiemodel.’

Aan de slag
De docenten moesten zelf aan de slag met het maken van verschillende opdrachten om feeling te krijgen met de KringloopWijzer. Een van de opdrachten was het beoordelen van een dataset van twee VKA-bedrijven; het ene bedrijf was extensief en het andere intensief. ‘Voor sommigen was het een openbaring dat de KringloopWijzer van […]

13 oktober 2017|

Hoofdbestuur FrieslandCampina op bezoek bij VKA

Begin september bracht het hoofdbestuur van FrieslandCampina een bezoek aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA). Frans Keurentjes, voorzitter van FrieslandCampina, sprak vol lof over het project: ‘VKA levert de deelnemers praktische en bruikbare ervaringen op. We hebben als bestuur tijdens het bezoek ervaren hoe belangrijk en hoeveel potentieel er is om de bedrijfsvoering op onze boerderijen te verbeteren.’

‘Bovendien krijgen wij door dit project goede informatie om de mineralen en emissies meetbaar te maken, zodat we onze producten beter kunnen verkopen. Klanten en afnemers vragen van ons om duurzaam te ondernemen’, aldus Keurentjes.

Vooruitgang boeken
Thijs Arendsen, VKA-deelnemer en districtsraadslid van FrieslandCampina, presenteerde aan het bestuur de resultaten die hij heeft geboekt in het project. ‘Kijken bij een ander en bewustwording creëren, geven op de lange termijn voordelen. Het in groepsverband bespreken van de KringloopWijzer is dan ook essentieel om vooruitgang te boeken.’

‘In de afgelopen jaren heb ik diverse maatregelen genomen en is onder meer een stijgende lijn zichtbaar in het VEM-gehalte van het ruwvoer en het ds-opbrengst. Ook is een daling in het fosfaatoverschot waar te nemen, wat onder meer te maken heeft met de seizoensinvloeden. Kanttekening is dat je soms meer fosfaat uit de grond onttrekt dan dat je erin […]

12 oktober 2017|

Scholten en Steverink brengen VKA naar Europa

VKA-deelnemers Alfred Scholten en Henry Steverink delen hun kennis en innovaties met collega-melkveehouders binnen en buiten de landsgrenzen. Dat doen ze als voorloperbedrijf van EuroDairy. Dit is een Europees netwerk voor melkveehouders die hun prestaties willen verbeteren, gericht op een duurzame toekomst voor het bedrijf.

Alfred Scholten neemt deel aan het project omdat hij het leuk vindt om een voortrekkersrol op zich te nemen. “Ik vergelijk een groep melkveehouders vaak ook met een fietspeloton. Ik zit liever in de voorste groep. Als je voorop fietst, val je namelijk minder snel en kan je makkelijk bijsturen. In het EuroDairy netwerk leer ik veel door kennisuitwisseling met andere voorlopers in de landbouw.” De deelnemende voorloperbedrijven uit de Achterhoek krijgen uitgewerkte cijfers en resultaten van eigen bedrijf. Deze worden vergeleken met andere voorloperbedrijven in Nederland en de andere deelnemende landen.
VKA en EuroDairy
Het Europese netwerk is actief in 14 lidstaten en wordt ondersteund door 120 voorloperbedrijven en 40 operationele groepen. VKA is één van deze groepen. VKA-deelnemers kunnen daardoor deelnemen aan internationale webinars en workshops over actuele onderwerpen rondom duurzame melkveehouderij en innovaties om die te bereiken. Ook kunnen zij meedoen aan uitwisselingsbijeenkomsten met groepen in andere landen. Voorloperbedrijven en deelnemers aan operationele groepen kunnen […]

29 september 2017|

Geslaagde eerste thema-avond over ‘meer mais met minder mest’

Deze zomer vond de eerste thema-avond ‘Meer mais met minder mest’ van Vruchtbare Kringloop Achterhoek plaats op proefboerderij de Marke. Bedrijfsleider Zwier van der Vegte van melkveeproefbedrijf presenteerde aan ongeveer 30 deelnemers de mogelijkheden om met weinig bemesting een zo hoog mogelijke productie mais en gras te behalen. Door zo min mogelijk te bemesten op maïsland kan meer worden bemest op tijdelijk grasland, waardoor daar meer groeit en de aankoop van eiwitrijk krachtvoer wordt beperkt.

Het magazine Melkvee (auteur Erik Colenbrander) publiceerde deze zomer een mooi artikel over deze avond en interviewde meerdere deelnemers over de maatregelen die zij nemen op hun bedrijf met betrekking tot dit thema.

27 september 2017|

Uniek proefveld laat effect missende elementen zien

Mais dat groeit op grond waar al 63 jaar geen fosfaat wordt bemest. Dat kan niet veel zijn.. of toch wel? Dinsdag 5 september gingen 15 VKA-deelnemers op bezoek bij het gebreksziektendemonstratieveld in Marwijksoord (Drenthe). Zij hoorden op deze bijeenkomst van Arjan Mager (innovatiemanager ruwvoer bij ForFarmers) wat het belang is van bemesting en welke elementen daarbij essentieel zijn.

Het gebreksziektenveld hoort bij proefboerderij Kooijenburg, onderdeel van de Wageningen University & Research.  Al 63 jaar worden hier proeven gedaan waarbij het (lange termijn)effect van missende elementen te zien is op verschillende gewassen. Het veld bestaat uit stroken waar niet organisch maar met kunstmest is bemest. Daarbij wordt per strook één element weggelaten (stikstof, fosfaat, kali, magnesium, koper of borium). De proefboerderij  is 60 ha groot en ligt op droogtegevoelige zandgrond.

Praktijkonderzoek
Voordat de groep het veld in ging gaf Arjan Mager een presentatie en sprak onder meer over het belang van goed praktijkonderzoek. Zo gaf hij als voorbeeld aan hoe het snijmaisrassenonderzoek is opgezet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op zes verschillende locaties per jaar, met twee herhalingen per locatie. ‘Door deze spreiding en herhaling krijg je betrouwbare uitkomsten en worden toevalligheden uitgesloten’, vertelt Mager. ‘Helaas worden in de praktijk ook regelmatig cijfers van […]

26 september 2017|

De Gelderlander publiceert twee artikelen over VKA

De Gelderlander besteedde afgelopen zomer in een tweetal edities aandacht aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek. In de editie van 22 juli  vertelt deelnemer Paul Barink meer over de concrete aanpassingen die hij gedaan heeft om nitraatuitspoeling naar grondwater te verminderen. Hij en collega-melkveehouders uit de kennisgroep Waterkwaliteit meten regelmatig het nitraatgehalte van het grondwater. Hierdoor zijn de boeren zich heel bewust van de gevolgen van hun handelingen. “Eigenlijk is het een win-winsituatie. We brengen niet meer mest op het land dan de plant nodig heeft. Wat je extra uitrijdt, spoelt uit naar het grondwater. Dat is niet alleen slecht voor het drinkwater, ook is dat een verlies aan mineralen. Die verdwijnen nutteloos.”

In de editie van 5 augustus vertellen VKA-deelnemers Koeleman en Kornegoor welke maatregelen zij nemen om de resultaten op hun bedrijf te verbeteren. Koeleman zegt hierover: “Er is geen geheim, geen manier om gemakkelijk succes te halen. Je moet gewoon alles goed doen.’’

Bekijk hieronder de twee artikelen: het volledige artikel ‘De kringloopboeren leren van elkaar’.
– De Gelderlander, 22 juli – De Kringloopboeren leren van elkaar – Pagina 1 en Pagina 2
– De Gelderlander, 5 augustus – ‘Gewoon alles goed doen’

20 september 2017|